انجمن گروه مسئول توصيف موضوعات جوابها
سوالات علمی جغرافیا - ویژه معلمان
  دبیران متوسطه Administrator      
  اساتید تربیت معلم Administrator      
  دبیران راهنمایی Administrator      
سوالات علمی جغرافیا - ویژه دانش آموزان
سوالات آموزشی
  جغرافیا ی 1 Administrator در مورد کتاب جغرافیای سال دوم متوسطه ۳ ۱
جغرافیای طبیعی
  ژئومورفولوژی Administrator      
  اقلیم شناسی Administrator      
جغرافیای انسانی