نظرسنجی سوالات متداول پرسش و پاسخ تابلو اعلانات نقشه سایت نمای اصلی
سازمان پژوهش و برنامه ریزی آموزشی
دفتر تالیف کتاب های ابتدایی و متوسطه نظری
 
 
 
 
به نظر شما استفاده از امكانات تكنولوژيكي نظير تبلت و موبايل بوسيله دانش اموزان در آموزش جغرافيا جايز است ؟
بله
خير
هنوز براي اين كار زود است
تا مهيا شدن بستر اين موضوع بايد صبر كرد
پس از اجراي آزمايشي و بررسي نتايج آن در صورت مطلوب بودن ، داوطلبانه به كار گرفته شود
پس از اجراي آزمايشي و بررسي نتايج در صورت مطلوب بودن ، بايد اجباري شود
آيا همه مشكلات ديگر ما حل شده كه به سراغ اين آمده ايم؟
خيلي وقت است كه استفاده مي شود .بچه ها در مورد تكنولوژِی منتظر اجازه ما نمي مانندبارم‌بندي كتاب‌هاي جغرافيا
دوشنبه 9 آذر 1394  ساعت: 11:02
برای دانلود فایل بارم بندی اینجا کلیک کنید.
بارم بندي كتاب جغرافياي (1) سال ا ول نظري رشته ادبيات و علوم انساني با كد 2/225و استان شناسي
فصول
عناوين دروس
پاياني نوبت اول
پاياني نوبت دوم
شهريور
اول
درس اول:جغرافيا ، علمي براي زندگي
2
5/0
5/1
دوم
درس دوم:نگاهي به جغرافياي طبيعي ايران
درس سوم : نگاهي به جغرافياي انساني ايران
7
5/1
4
سوم
درس چهارم: بيابان ها
درس پنجم : انسان و بيابان
5/3
1
5/1
چهارم
درس ششم: اهميت و نقش جنگل ها
درس هفتم: پراكندگي و انواع جنگل ها و
5/3
1
5/1
پنجم
درس هشتم : آلودگي هوا
درس نهم : آلودگي درياها ورودها
4
1
5/1
ششم
درس دهم :مخاطرات طبيعي
درس يازدهم : انسان ومخاطرات طبيعي
-
5/3
2
هفتم
درس دوازدهم:گردشگري چيست؟گردشگركيست؟
درس سيزدهم:ايرانگردي
-
5/2
5/1
هشتم
درس چهاردهم : پراكندگي ورشد جمعيت
درس پانزدهم : جمعيت ومهاجرت ،
-
5
3
نهم
درس شانزدهم :آب ها
درس هفدهم:بهره برداري از منابع آب
-
3
2
دهم
درس هجدهم : جغرافيا، جغرافيدانان و
-
1
5/1
جمع
20
20
20
يادآوري مهم:
1ـ تدريس كتاب استان شناسي هماهنگ وهمراه با كتاب اصلي خواهد بود ودرصورت مغايرت سرفصل‌هاي كتاب اصلي و كتاب استان شناسي ، ملاك تصميم گيري با دبيران محترم است.
2ـ ارزش يابي كتاب جغرافياي (1) 15 نمره وكتاب استان شناسي5 نمره مي باشد.
3 ـ نمره مندرج درهرفصل به تفكيك كتاب جغرافيا ي (1) واستان شناسي است واستان هايي كه فاقدآن فصول دركتاب استان مي باشند بايد نمرة مورد نظر را به فصل كتاب جغرافياي (1) اختصاص دهند.
4براي طراحي سوالات آزمون سال تحصيلي جاري، كتاب چاپ سال 1394مبناي طراحي سوال مي‌باشد.


بارم بندي كتاب جغرافيا (2) سال سوم نظري رشته ادبيات و علوم انساني كد 4/271
 
فصول
دروس
پاياني نوبت اول
پاياني نوبت دوم، شهريور، بزرگسالان و دي ماه
فصل اول
درس اول - درس دوم
5/4
75/2
فصل دوم
درس سوم - درس چهارم
3
75/1
فصل سوم
درس پنجم - درس ششم
5/4
75/2
فصل چهارم
درس هفتم - درس هشتم
4
25/2
فصل پنجم
درس نهم - درس دهم
4
25/2
فصل ششم
دروس يازدهم ، دوازدهم ، سيزدهم
-
5/3
فصل هفتم
درس چهاردهم - درس پانزدهم
-
75/2
فصل هشتم
درس شانزدهم
-
2
جمع
20
20
تذكر: قسمت هاي« مطالعه هاي موردي» و « بيشتر بدانيم » صرفاً براي مطالعه آزاد دانش آموزان مي باشد و در هيچ يك از ارزشيابي هاي مستمر و پاياني منظور نمي گردد. بدين ترتيب متن تحت عنوان‌«معلم گرامي» در ابتداي كتاب ، اصلاح مي گردد.
براي طراحي سوالات آزمون سال تحصيلي جاري، كتاب چاپ سال 1394 مبناي طراحي سوال مي‌باشد.
 


بارم بندي كتاب جغرافياي سال دوم متوسطه درس عمومي كليه رشته ها به غيراز رشتة ادبيات و علوم انسانی كد1/225 و استان شناسي
فصول
عناوين دروس
پاياني نوبت اول
پاياني نوبت دوم
شهريور
اول
درس اول:جغرافيا ، علمي براي زندگي
2
5/0
5/1
دوم
درس دوم:نگاهي به جغرافياي طبيعي ايران
درس سوم : نگاهي به جغرافياي انساني ايران
7
5/1
4
سوم
درس چهارم: بيابان ها
درس پنجم : انسان و بيابان
5/3
1
5/1
چهارم
درس ششم: اهميت و نقش جنگل ها
درس هفتم: پراكندگي و انواع جنگل ها و
5/3
1
5/1
پنجم
درس هشتم : آلودگي هوا
درس نهم : آلودگي درياها ورودها
4
1
5/1
ششم
درس دهم :مخاطرات طبيعي
درس يازدهم : انسان ومخاطرات طبيعي
-
5/3
5/2
هفتم
درس‌دوازدهم:گردشگريچيست؟گردشگركيست؟
درس سيزدهم:ايرانگردي
-
3
2
هشتم
درس چهاردهم : پراكندگي ورشد جمعيت
درس پانزدهم : جمعيت ومهاجرت ،
-
5/5
5/3
نهم
درس شانزدهم :آب ها
درس هفدهم:بهره برداري از منابع آب
-
3
2
جمع
20
20
20
يادآوري مهم :
1ـ تدريس ،كتاب استان شناسي هماهنگ وهمراه با كتاب اصلي خواهد بودودرصورت مغايرت سرفصل هاي كتاب اصلي و كتاب استان شناسي ، ملاك تصميم گيري با دبيران محترم است.
2ـ ارزش يابي كتاب جغرافياي عمومي 15 نمره وكتاب استان شناسي 5 نمره مي باشد.
3 ـ نمره مندرج درهر فصل به تفكيك كتاب جغرافيا ي 1 واستان شناسي است و استان هايي كه فاقد آن فصول دركتاب استان شناسي مي باشند بايد نمرة مورد نظر را به فصل كتاب جغرافياي عمومي اختصاص دهند.
4- براي طراحي سوالات آزمون سال تحصيلي جاري، كتاب چاپ سال 1394 مبناي طراحي سوال مي‌باشد.


بارم‌بندي كتاب جغرافيا دوره پيش‌دانشگاهي رشته علوم انساني كد 2/297 سال تحصيلي94-1393
درس
پاياني نوبت اول
پاياني نوبت دوم،شهريور، بزرگسالان و دي ماه
اول
5/3
1
دوم
5/2
1
سوم
4
1
چهارم
5
1
پنجم
5
1
ششم
-
5/1
هفتم
-
3
هشتم
-
3
نهم
-
3
دهم - 5/2
يازدهم - 2
جمع
20
20
 
 
براي طراحي سوالات آزمون سال تحصيلي جاري، كتاب چاپ سال 1394 مبناي طراحي سوال كتاب‌ فوق ‌مي‌باشد.

دفعات بازديد: 49503
تعداد بازديدكنندگان: 39490