نظرسنجی سوالات متداول پرسش و پاسخ تابلو اعلانات نقشه سایت نمای اصلی
سازمان پژوهش و برنامه ریزی آموزشی
دفتر تالیف کتاب های ابتدایی و متوسطه نظری
 
 
 
 
به نظر شما استفاده از امكانات تكنولوژيكي نظير تبلت و موبايل بوسيله دانش اموزان در آموزش جغرافيا جايز است ؟
بله
خير
هنوز براي اين كار زود است
تا مهيا شدن بستر اين موضوع بايد صبر كرد
پس از اجراي آزمايشي و بررسي نتايج آن در صورت مطلوب بودن ، داوطلبانه به كار گرفته شود
پس از اجراي آزمايشي و بررسي نتايج در صورت مطلوب بودن ، بايد اجباري شود
آيا همه مشكلات ديگر ما حل شده كه به سراغ اين آمده ايم؟
خيلي وقت است كه استفاده مي شود .بچه ها در مورد تكنولوژِی منتظر اجازه ما نمي مانندباران اسیدی
شنبه 27 آبان 1385  ساعت: 11:58
ترجمه از : پرويزباغباني (كارشناس ارشد جغرافياي طبيعي)
 سازمان آموزش و پرورش استان آذربايجان شرقي
مديريت آموزش و پرورش عجب شير – مركز آموزش پيش دانشگاهي رازي
Parviz1890@yhaoo.com
فهرست مطالب
 
مقدمه:                                                                                   صفحه 1
تشكيل باران اسيدي                                                            صفحه1
آثار باران اسيدي                                                                 صفحه3
A - خاك                                                                               صفحه4
B- درختان                                                                            صفحه4
C – كشاورزي                                                                       صفحه4
D - آبهاي سطحي                                                               صفحه5
E – جانوران و گياهان                                                          صفحه5
F – ساختمانهاي ايجاد شده توسط انسانها                      صفحه6
- G سلامت انساني                                                            صفحه6
H – باران اسيدي و گرم شدن جهاني                               صفحه6
IV - كوشش هايي براي كنترل باران اسيدي                  صفحه7
A - مقررات ملي                                                                 صفحه8
B -موافقت نامه هاي بين المللي                                                 صفحه9
متون اصلي مقاله                                                                         صفحه11
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 باران اسيدي
مقدمه:
     باران اسيدي ناشي از  انتقال  هواي آلوده‌اي است كه اسيدي هاي توليد شده آن بوسيله  كارخانه‌ ها و صنايع مصرف كننده انرژي الكتريكي  و ساير منابع در نقاط دور دست زمين ريزش مي‌كند . طبيعت و خاصيت خورندگي باران اسيدي آسيب قابل توجهي به محيط وارد مي‌كند. اين مشكل با توليد دي اكسيد گوگرد و اكسيدهاي نيتروژن از سوختن  سوخت هاي فسيلي  مانند : زغال سنگ ، گاز طبيعي ، نفت و از انواع خاص صنعتي شروع مي شود . دي اكسيد گوگرد و اكسيدهايي نيتروژن با آب و اكنش نشان داده و مواد شيميائي ديگري را در هوا كه داراي خاصيت اسيد نيتريك، و آلوده كننده هاي ديگري هستند توليد نمايد .   اين آلوده كننده ها با خاصيت اسيدي بالا بوسيله جو و حركت با باد صد ها مايل جابجا شده  سرانجام از طريق باران ،برف و يا مه و اشكال خشك نامرئي ايجاد شده   به سطح زمين بازگردند .   
 باران اسيدي باعث خسارت قابل توجهي در قسمت شمال شرقي امريكا و تمام اروپا ژاپن چين و جنوبشرقي آسيا شده است .  باران اسيدي باعث شستشوي مواد غذايي خاكها و كاهش رشد درختان وغيرقابل سكونت كردن درياچه‌ها براي ماهي و ساير حيوانات حيات وحش مي‌شود . در شهرها هر چيزي كه در معرض آلوده كننده‌هاي اسيدي قرار گيرد موجب پوسيدگي آنها مي‌شود . در صورتي كه بر روي ساختمانها و مجسمه‌ها برخورد كند موجب افزايش سرعت فرسودگي طبيعي آنها مي‌شود . اسيدها با مواد شيميائي  دود شهرها تركيب  شده و موجب مشكلات تنفسي ، بيماري و مرگ زود هنگام مي‌شود.
 
 تشكيل باران اسيدي
فرآيند تشكيل باران اسيدي با سوختن سوخت هاي فسيلي شروع‌مي شود .  سوختن يا اشتعال يك واكنش شيميائي است كه اكسيژن از طريق هوا با كربن نيتروژن ، گوگردتركيب شده وعناصر ديگري را در ماده مي‌سوزاند . تركيبات گازي حاصله و جديد را اكسيدها ناميده‌اند . موقعي كه گوگرد و نيتروژن موجود در سوخت هاي فسيلي با اكسيژن هوا واكنش نشان دهد اكسيد گوگرد و اكسيد نيتروژن ايجاد مي‌كند .  در ايالات متحده 70 درصد آلودگي ناشي از دي اكسيد گوگرد نيروگاهها بويژه سوختن زغال سنگ است . در كانادا فعاليت هاي صنعتي شامل تصفيه نفت و ذوب فلزات 61 درصد آلودگي دي اكسيد گوگرد را سبب مي‌شود. منابع بزرگ اكسيدهاي نيتروژن جو مواد حاصله  از وسايل نقليه موتوري در ايالات متحده 43 درصد و در كانادا 60 درصد مي‌باشد.
 در قسمتي از جو ،دي اكسيد گوگرد و اكسيدهاي نيتروژن با واكنش پيچيده با بخار آب ،اسيد نيتريك ، و مواد شيميائي ديگر خاصيت اسيدي پيدا كرده وآلوده كننده‌هاي ديگري به نام نيترات ها و سولفات ها بوجود مي‌آورند .بعضي اوقات تركيبات اسيدي بوسيله جريانهاي هوايي و بادي به مسافت‌هاي بسيار دوري حمل شده‌اند . همچنين ممكن است  در مواقع ابرناكي و مه‌آلود با هواي داراي بار اسيدي برف وباران ريزش نمايد .
 
 آلوده‌كننده‌هاي اسيدي با گازهاي با ذرات خشك بدون تاثير آب به سطح زمين ريزش مي‌نمايند . وقتي اين اسيدهاي خشك بوسيله باران در سطح زمين شسته مي‌شوند باعث افزايش انواع فرسايش مي‌شوند . تركيب باران اسيدي و اسيد هاي خشك اسيد شناسائي شده را تائيد مي كند.
Pollutant
Major Sources
Notes
 
Carbon monoxide (CO)
Motor-vehicle exhaust; some industrial processes
Health standard: 10 mg/m3 (9 ppm) over 8 hr;
40 mg/m3 over 1 hr (35 ppm)
Sulfur dioxide (SO2)
Heat and power generation facilities that use oil or coal containing sulfur; sulfuric acid plants
Health standard: 80 µg/m3 (0.03 ppm) over a year; 365 µg/m3 over 24 hr (0.14 ppm)
Particulate matter
Motor-vehicle exhaust; industrial processes; refuse incineration; heat and power generation; reaction of pollution gases in the atmosphere
Health standard: 50 µg/m3 over a year;
150 µg/m3 over 24 hr; composed of carbon, nitrates, sulfates, and many metals including lead, copper, iron, and zinc
Lead (Pb)
Motor-vehicle exhaust; lead smelters; battery plants
Health standard: 1.5 µg/m3 over 3 months
Nitrogen dioxide (NO2)
Motor-vehicle exhaust; heat and power generation; nitric acid; explosives; fertilizer plants
Health standard: 100 µg/m3 (0.05 ppm) over a year; reacts with hydrocarbons and sunlight to form photochemical oxidants
Ozone (O3)
Formed in the atmosphere by reaction of nitrogen oxides, hydrocarbons, and sunlight
Health standard: 235 µg/m3 (0.12 ppm) over 1 hr
Microsoft ® Encarta ® 2006. © 1993-2005 Microsoft Corporation. All rights reserved.
 
آثار باران اسيدي
   اسيد موجود در باران اسيدي در برخورد با ساير اشياء واكنش شيميائي انجام مي‌دهند . اسيدها موادشيميائي فرساينده‌اي هستند كه با مواد شيميائي ديگر از طريق آزاد نمودن اتمهاي هيدروژن واكنش انجام مي‌دهند . اسيديته يك ماده از مقدار اتمهاي هيدروژن آزاد و محلول در آب آن مشخص مي‌شود . مقدار اسيديته با استفاده از PH اندازه گيري مي شود ومقياس آن مابين 0 تا 14 است . مواد اسيدي با  1PH   وپايين تراز 6 قوي و فرسايش دهنده هستند بعضي از مواد غير اسيدي و قليائي ناميده مي شوند، شبه اسيد ها بر خلاف اتمهاي هيدروژن اسيدها هستند .  بنيانهايي با PH  8 تا 14 داراي حالت قليائي بالائي هستند . آب خالص حالت خنثي دارد وPH آن در 7 بوده و اسيدي نيست . باران و برف ويا مه با PH پايين تر از6/5 باران اسيدي فرض شده است .
 موقعي كه بنيانهاي مختلف با اسيدها مخلوط شود ، مقاومت بنيانهاي اسيدي كمتر مي شود ( اسيدها و بنيانها را ببينيد ) اين عمل ميانگيري مرتبا در طبيعت اتفاق مي افتد .در مناطق آزاد با آلودگي اسيدي كم با PH نزديك به 6/5 برف ، باران و مه اسيدي ايجاد مي شود . مواد شيميائي قليائي شناخته شده در محيط ،در سنگها،خاكها،درياچه ها و رودخانه ها بارها بارش را بصورت خنثي نشان مي دهد. اما موقعي كه بارش باران اسيدي با 6/5 رخ مي دهد كاهش PH آن ميزان تاثير گذاري اسيد را كم كرده و در طول زمان توانائي طبيعي گوگرد خنثي شده و خاصيت اسيدي آن تضعيف مي شود .باران اسيدي باعث آسيب جدي به محيط زيست شامل : كاهش پيوستگي خاك و گياه ، حيات درياچه ها و رودخانه ها و فرسايش مساكن انساني بشود .
 
A - خاك
     باران اسيدي در داخل خاك  حل شده و مواد غذائي مورد نياز گياهان را مي‌شويد . باران اسيدي مي‌تواند مواد سمي مانند آلومينيوم و جيوه بطور عادي د ر خاك حل نموده و آزاد شدن اين سم ها باعث جذب گياهان شده و آنها را آلوده كند . بعضي از خاكها كاملا قليائي هستند مي‌توانند خاصيست اسيدي را بطور كامل خنثي نمايند . غيراز آن بطور ويژه‌اي باعث نازك شدن خاك كوهها شده و بطور خلاصه باعث متلاشي شدن سنگ هاي خارا و گنايس بشود .
 
B- درختان
   باران اسيدي مواد غذايي مفيد خاك را از بين مي‌برد و باعث كاهش رشد گياهان بخصوص درختان مي‌شود . بيشترين تاثير از طريق حفره‌هاي خوراكي و پوست ترك خورده درختان صورت مي گيرد ودر برگها  بصورت نقاط قهوه‌اي رنگ مرده در مي‌آيد . اگر اين نقاط زياد شوند درختان برخي از توانائي هاي خود را در زمينه غذا سازي از طريق فتوستنز از دست مي‌دهند . همچنين تركها و جراحت درختان مي‌توانند باعث بيماري ارگانيسم آنها شود .  درختان به يكباره در مقابل فشارهاي ديگري مانند خشكسالي ، حشرات و درجه‌حرارت هاي سرد آسيب پذيرتر مي‌شوند .
در ارتفاعات بالا درختان و جنگل هاي صنوبر جائي كه در معرض ابرهاي اسيدي قراردارند بيشتر در معرض خطر هستند . در ارتفاعات كوههاي آپالاش شرق ايالات متحده بارانهاي اسيدي عامل اصلي كاهش جنگلهاي صنوبر شناخته شده‌است . در جنگل هاي سياه اسيدي جنوبغربي آلمان نيمي از درختان آسيب ديده تحت تاثير باران اسيدي و ساير آلودگيها مي‌باشد .
   C – كشاورزي
 تاثير باران اسيدي در بسياري از محصولات كشاورزي كمتر از جنگل ها است . خاكهاي عميق بسياري از مناطق كشاورزي مانند ايالات متحده مركزي امريكا مي توانند مقدار زيادي از اسيدها را جذب و خنثي نمايند . مزارع كوهستانها بيشتر در معرض خطر هستند خاك نازك ارتفاعات بالا نمي توانند اسيد را خنثي نمايند . كشاورزان بشرط نظارت بر خاك مي توانند تاثير باران اسيدي را كاهش دهند ، در مواقع لازم آنها مي توانند با افزودن سنگ آهك پودر شده خاصيت اسيدي خاك را خنثي نمايند . اگر شستشوي مواد غذايي خاك بيش از حد باشد كشاورزان مي توانند با افزودن كود مقوي و غني آنرا حاصلخيز نمايند .
 
D - آبهاي سطحي
آب باران اسيدي به شبكه رود خانه‌ها ، درياچه ها باتلاق ها ريزش مي كند . در جاهايي كه پوشش برفي در زمستان وجود دارد در فصل بهار پس از ذوب برفها مقدار اسيديته آبهاي محلي ناگهان افزايش مي يابد . بسياري از آبهاي طبيعي از نظر شيميائي خنثي بوده و نه حالت اسيدي و نه حالت قليائي دارند و مقدار PH آنها بين 6 تا 8 است .  در شمالشرقي ايالات متحده و جنوبشرقي كانادا هم اكنون آب تعدادي از درياچه ها در نتيجه باران اسيدي خاصيت اسيدي داشته و مقدار PH آنها كمتر از 5 است .و اين به امعني است كه آنها حداقل در ده دوره اسيدي تر بوده اند . در كوههاي آدير و نادك ايالت نيويورك يك چهارم درياچه ها و استخر اسيدي هستند . در رودخانه هاي آن ماهي قزل آلا بسيار كم و هيچ ماهي ديگري در آن ديده نمي شود . در كوههاي آپالاش مياني بر روي 1300 رودخانه به اين حالت دچار شده اند . در رودخانه هاي اصلي آسيب ديده  از بارانهاي اسيدي درجنوب نروژ منجر به كاهش شديد انواع ماهي هاي آزاد و قزل آلا شده است .
 
E – جانوران و گياهان
    باران اسيدي مي تواند در نقاط دور دست بر حيات وحش تاثير بگذارد . اگر يك جمعيت از گياه يا حيواني بطور نامطلوبي تحت تاثير باران اسيدي قرار گرفته باشد  ممكن است ارگانيسم بدن آنها دچار مشكل بشود . ودر نهايت ممكن است يك اكوسيستم در معرض خطر قرار گيرد . تعدادي از گونه هايي كه در آب زندگي مي كند به حالت اسيدي بسيار اندك هم بسيار حساس هستند . بعنوان نمونه صدف هاي خوراكي حشره هاي زود مرگ آب هاي شيرين موقعي كه PH آب به 6 ميرسد مرگ و مير آنها آغاز مي‌شود . قورباغه‌ها عموما مي‌توانند در آب اسيدي جان سالم بدر برند ولي موقعي كه حشرات زودمرگ بوسيله باران اسيدي از بين رفتند ممكن است جمعيت قورباغه‌ها كاهش يابد . تخم ريزي بسياري از گونه‌هاي ماهي در 5PH متوقف مي شود. پايين تر از 5/4PH آب تقربيا استريل است و نمي توانداز حيات وحش پشتيباني نمايد .
 حيوانات خشكي زي به تاثيري پذيري موجودات آبزي وابسته هستند . دانشمندان دريافتندكه جمعيت حلزونهايي كه در كنار آب مناطق آلوده شده بوسيله باران اسيدي قرار دارند كاسته شده است . در هلند مرغ هاي آواز خوان   حلزون كمتري براي خوردن پيدا مي كنند . پوسته تخم اين پرندگان بدليل دريافت كم كلسيم از حلزونها بسيار ضعيف شده اند.
 
 
F – ساختمانهاي ايجاد شده توسط انسانها
   آسيب ذرات اسيدي خشك متراكم و بارانهاي اسيدي بر روي مجسمه ،اتومبيل ها ،ساختمانهاي سنگي ،فلزي و ساير مواد در دوره هاي بلند آب هوائي قابل مشاهده است . آسيب و تخريب بسيار سنگين ساختمانهاي تاريخي در شهر ها مي تواند ناراحت كننده باشد. معبد آتنا شهر آتن يونان و تاج محل در آگراي هندوستان هر دو در اثر خاصيت اسيدي تخريب مي شوند .  
 
 
 
- G  سلامت انساني  
 اسيدي شدن سطح آبها بطور مستقيم كمتر باعث ناراحتي مردم مي شود .درياچه هاي بسيار اسيدي در مواقع شنا براي سلامتي انسان ايمن هستند .  بهر حال شستشوي موادسمي از خاك مي‌تواند سيستم هاي آبرساني محلي را آلوده‌كند . در سوئد تعداد 10000 درياچه توسط جيوه منتشره از خاك در اثر باران اسيدي آلوده شده‌اند و به ساكنين هشدارداده شده از صيد و خوردن ماهي درياچه خوداري كنند . در هوا اسيدها با مواد شيميائي ديگري مخلوط شده و دود مه شهري را ايجاد مي كنند كه اين امر موجب ناراحتي و تنفس را با مشكل مواجه مي كند بخصوص براي افرادي كه داراي آسم ،برونشيت ، يا ساير بيماريهاي تنفسي ديگري باشند . ذرات مقاوم سولفات كه از مواد معدني گروه دي اكسيد گوگرد منشاء گرفته‌اند به سيستم تنفسي آسيب مي رسانند .
 
H – باران اسيدي و گرم شدن جهاني
   تعجب آور اين است كه باران اسيدي ممكن است باران اسيدي تاثير مفيدي هم داشته باشد سولفاتها در جو فوقاني مقداري از نور خورشيد را به خارج از فضا منعكس مي كنند و بدين گونه روند گرم شدن جهاني را به كاهش مي دهند . دانشمندان بر اين باورند كه آلودگي اسيدي ممكن است روند گرم شدن دهه هاي قرن بيستم را به تاخير انداخته باشد .  
IV - كوشش هايي براي كنترل باران اسيدي
      بهترين راه كاهش مقدار دي اكسيد گوگرد و اكسيد نيتروژن منتشره از نيروگاهها‌، وسايل نقليه و كارخانه‌ها از طريق مكانيزه كردن آنهاست .  ساده ترين را براي جلوگيري از گسيل آنها كاهش مصرف انرژيهاي حاصل از سوخت هاي فسيلي است . هر فرد مي تواند كمك كند  ، يك مصرف كننده مي تواند با خريد  وسايلي با انرژي كم و افزودن عايق بندي خانه ومراجعه به محل كار با اتوبوس در مصرف انرژي صرفه جوئي نموده و نتيجه آن مقابله با باران اسيدي است .
      روش ديگر جلوگيري از گسيل اكسيد گوگرد و اكسيدهاي نيتروژن از طريق جايگزيني سوخت هاي پاك بجاي سوخت هاي فسيلي است . براي نمونه ذغال سنگ حاوي گوگرد با مقدار كم و يا زياد از طريق ساييده شدن زغال سنگ گوگرد موجود در آن به آساني بسوزد .  شركت هاي مصرف كننده نيروي الكتريكي و يا ساير صنايع با مصرف انواع زغال سنگ تميز و با گوگرد كم مي توانند آلودگي كمتري ايجاد كنند .  وسايل نقليه موتوري كه با گازوئيل و نفت كار مي كنند با طراحي مناسب و با سوزاندن اكسيد نيتروژن آلودگي كمتري توليد نمايند .سوخت هاي تميز مانند گاز طبيعي بطور فزاينده‌اي در وسايل نقليه بكار برده مي شود . گاز طبيعي تقربيا هيچ گونه گوگردي نداشته و اكسيد نيتروژن حاصل از آن بسيار اندك است . متاسفانه با وجوداينكه آلودگي گازطبيعي پايين است ولي تمايل به جايگزيني ذغال سنگ بسيار گرانتر و از دسترس ملت‌ها خارج بوده و از نظر اقتصادي تلاش بيشتري لازم است .
    با كاهش مقدار مصرف سوخت هاي فسيلي ميزان آلودگي كاهش مي‌يابد. با ايجادتغييرات درجريان سوختن  انواع جديدي از شعله ها وديگ هاي بخار اكسيد نيترژون كمتر و نيتروژن آزاد بيشتري توليد نمود كه بي ضرر است . با اضافه نمودن ماسه سنگ و سنگ آهگ به محفظه احتراق مي توان بخشي از سولفور ناشي از سوختن زغال سنگ را گرفت .
 ممكن است در يك مرحله‌ اكسيدگوگرد و اكسيدهاي نيتروژن تشكيل يافته در بيرون از جو باقي بماند.در دودكش‌ها با استفاده از وسيله‌اي بنام تميزكننده كه مخلوطي از سنگ آهك پودر شده و آب است به روي ضايعات گازي( گازهاي تنوري ) جهت بازيافت گوگرد پاشيد . آلوده كننده‌ها هم بوسيله كاتاليزور تبديل كننده‌ها برداشته‌مي‌شوند . در يك مبدل ضايعات گازي از حلقه‌‌هاي كوچك پوشيده‌ از فلز عبور داده‌ مي‌شوند . اين فلزات با واكنش شيميائي مواد مضر را به مواد كم ضرر تغيير داده و آنرا توسعه مي‌دهند . در ايالات متحده و كانادا ،اين وسايل در اتومبيل ها مورد نياز بوده اما آنها اغلب در اگزوزها بكار برده نشده‌اند .
 
 
 در جايي كه باران اسيدي اتفاق افتاده‌با چنديت تكنيك مي‌توان آسيب هاي زيست محيطي را محدود كرد . در يك مرحله محدود مي توان با اضافه نمودن سنگ آهك به خاك يا آب خاصيت اسيدي باران جوي را خنثي كرد . افراد مبتلا شده به باران اسيدي در نروژ و سوئد در درياچه ها به اين صورت عمل كرده‌اند . شركتهاي آب و روستائي به آهك كاري مخزنهايشان نياز دارند تا اسيد باعث پوسيدگي قسمت خارجي لوله هاي آب نشود .  در شهرها سعي كرد سطوح آسيب پذير به خرابي باران اسيدي با رنگهاي مقاوم پوشانده شوند . اشياء ظريف و مجسمه ها با آب هواي كنترل شده اتاق‌ها و خانه محافظت شوند. پاك كردن هواي فوقاني از دي اكسيد سولفور و اكسيد نيتروژن نه تنها باران اسيدي را بلكه دود و مه را كاهش داده و هوا را روشن تر خواهد ساخت .بر اساس يك مطالعه انجام شده ارزش بازديدكننده از دورنماهاي نمايشي روشن در محل پارك ملي نمايندگي حفاظت محيط ايالات متحده دريافت كه بهبود دورنما‌ها در قسمت شرقي پارك ملي به تنهائي يك بيليون دلار در آمد حاصله از جهانگردي در يك سال خواهدداشت .
 
 A  - مقررات ملي
   در سال 1970 مجلس قانونگذاري ملي ايالات متحده امريكا با وضع قوانين هواي پاك و عبور ومرور نسبت به كنترل دي اكسيد گوگرد كوشش هايي را آغاز نمودند . اين امرتنظيم استاندارد هاي مربوط به صنايع و اتومبيل هاي آلوده كننده را بنيان نهاد . در سال 1990 كنگره با مجموعه اصلاحات مربوط به اعمال محدوديت هاي سخت گيرانه در مورد آلودگي و بخصوص آلوده كننده هايي كه موجب باران اسيدي مي شوند موافقت كرد . هدف اين اصلاحات اين است كه ميزان توليد ملي دي اكسيد گوگرد را از 5/23 ميليون تن به 16 ميليون تن در سال 2010 برسانند . اگر چه در اهداف ملي در رابطه با  اكسيدهاي نيتروژن اصلاح نيروگاهها ضرورتي ندارد ولي كاهش يك سوم اكسيدهاي نيتروژن انتشار يافته به جو از5/7 ميليون تن به 5 ميليون تن در 2010 مورد نظر است . اين قوانين ابتدا از نيروگاههاي منتخب شرق و مركز ايالات متحده امريكا خواسته شد . در سال 2000 نيروگاههاي پاك و كوچك درسطح كشور تحت پوشش اين قانون قرار گرفتند .
   در سال 1990 كنترل دي اكسيد گوگرد شامل يك ماده  اصلاحي گرديد. در هر سال دولت به شركت ها اجازه مي دهد مقدار معيني دي اكسيد گوگرد آزاد نمايند .  به آلوده كننده ها مجوز خريد و فروش داده شد . براي نمونه يك شركت مي تواند از طريق انتخاب روش كاهش انتشار دي اكسيد گوگرد بيش از مقدار قانوني اش خريد و فروش نمايد . خريدار ممكن است در  يك دوره بيش از اندازه آلودگي ايجاد نمايد وحق آلودگي استفاده نشده خود را براي كاربرد بعدي ذخيره نموده ونگه دارد . اميد است اين سيستم انعطاف پذير بازار باعث افزايش سرعت و ارزاني صادرات گرديده و آنرا از يك سري مقررات سخت متمايز سازد .   
 در كانادا قانوني وضع شد كه بموجب آن مقدار انتشار سالانه دي اكسيد گوگرد در قسمت جنوب و هفت شهرستان شرقي كانادا به 3/2 ميليون تن محدود كرد، جائي كه آسيب باران اسيدي بيشتر است .يك ميثاق ملي كه مبني بر صادرات 2/3 ميليون تن گوگرد در سال بوده است . قانوني كه امروزه به انتشار آلودگي هاي بيشتر تعميم داده مي شود تا در سال 2010 به مرحله اجرا در آورد .
 هدف قانو نروژ كاهش ميزان انتشاردي اكسيد گوگرد از 76 درصد در سال 1980 به 70 درصد در سال 1986 بوده است . تشويق به پاكسازي و اخذ ماليات مضاعف از صنايعي كه آلودگي اسيدي بيشتري از خود توليد مي كنند .در برخي از حالت ها اين مالياتهاي سنگين آلوده كننده ها اسيدي را وادار مي سازد تا مقدار گسيل آلودگي را كاهش دهند .
 
B  -موافقت نامه هاي بين المللي
  باران اسيدي و كنترل آلودگي معمولا فراتر از مرزهاي ملي است . بر اساس تخمين مقدار دريافت آلودگي اسيدي كاندا 50 درصد بيشتر از ايالات متحده امريكا است .  نروژ و سوئد آلوده‌كننده‌هاي اسيدي خود را از انگلستان ،آلمان ، لهستان و روسيه دريافت مي كنند . آلودگي اسيدي ژاپن بيشتر از چين مي‌آيد . گفتگو در مورد مسئوليت و پاكسازي ارزشمند بوده وبه همكاريهاي بين المللي در مورد آلوده‌كننده‌هاي اسيدي رهنمون مي‌سازد . در سال 1988 در بخش طولاني انتقال از محدوده مرزي  و موافقت نامه آلودگي هوا بوسيله سازمان ملل در 24 ايالت ديگر امريكا تضمين گرديد و امضاء كنندگان معاهده انتشار سالانه اكسيد نيتروژن كاهش داده يا پايين تر از سال 1987 نگه دارند .در سال 1991 ايالات متحده و كانادا يك موافقت نامه كيفيت بخشي به هوا در محدوده محلي جهت كاهش انتشار سالانه دي اكسيد گوگرد از نيروگاه و كارخانه ها را امضاء كردند .  همچنين در1994 نروژ و 12 كشور اروپائي با كاهش 87 درصدي انتشار دي اكسيد گوگرد در سال 2010موافقت كردند .
       فعاليت‌هاي قانونگذاري در مورد جلوگيري از باران اسيدي نتايجي داشته است . بر اساس آن اهداف موافقت نامه‌اي را بوجود آورده وجدول زماني را تدارك ديدند . انتشار گازهاي گوگردي در سال 1994 نسبت به سال 1980 40 درصد كاهش يافت. در نروژ در طي همان دوره انتشار دي اكسيد گوگرد75 درصد كاهش يافت . در ايالات متحده امريكا  از ابتداي 1890 گسيل سالانه دي اكسيد گوگرد از 26 ميليون تن به 3/18 ميليون تن تقليل دادند .  بر اساس گزارش كشور كانادا گسيل 6/2 ميليون تن دي اكسيد گوگرد 18 درصد پايين تر از رقم پيش بيني شده 2/3 ميليون تن بوده است .  
   ايستگاه هاي ديده باني در چندين كشور كم شدن واقعي باران اسيدي را گزارش مي‌دهند . هم اكنون درياچه ها ورودخانه‌هاي اروپا خاصيت اسيدي كمتري دارند . بهر حال اين امر مشابه علت ايالات متحده امريك و كانادا نيست .  دلايل آن كاملا مشخص نشده اما مثل اينكه كاهش گسيل اكسيد نيتروژن مربوط به كنترلهاي اخيري است كه شروع شده و آثارشان يك نشانه‌هايي را ايجاد كرده است .  بعلاوه خاكهاي بعضي از مناطق اسيدي زيادي را جذب نموده و براي خنثي شدن نيازي به مواد شيميائي بازي ندارد . دانشمندان از اين واهمه دارند كه هوازدگي سنگها به تدريج مواد شيميائي قليائي را از بين برده و احياء آن بسيار بطئي خواهد بود مگر اينكه در كنترلهاي آلودگي هوا سختگيري شود .
 
           
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                       
دفعات بازديد: 10229
تعداد بازديدكنندگان: 8964